Regulamin serwisu internetowego mamhashi.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez DietLabs MedTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mamhashi.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 • Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 • Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe w domenie www.mamhashi.pl, pod którymi Administrator prowadzi Serwis Internetowy.
 • Administrator – oznacza DietLabs MedTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ul. Głogowska 31/33 , NIP: 7792514378, REGON: 385832009, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835159, email kontakt@mamhashi.pl.
 • Użytkownik – oznacza Konsumenta albo Przedsiębiorcę, na rzecz którego świadczone są usługi przez Administratora.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także treści umieszczonych przez Administratora w Serwisie Internetowym, treści zawarte w Newsletterze, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i właściwymi przepisami prawa.
 2. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. połączenia z siecią Internet,
 2. przeglądarki internetowa:
  1. Chrome w wersji 42 lub wyższej,
  2. Firefox w wersji 4 lub wyższej,
  3. Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej,
  4. Opera w wersji 15 lub wyższej,
  5. Safari w wersji 8 lub wyższej,
 3. włączonej obsługi plików cookie w przeglądarce,
 4. włączonej obsługa Java Script,

Do korzystania z usług Newsletter i Komentowanie niezbędne jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1. Serwis Internetowy może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej w ust. 2, jednak Administrator ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis Internetowy będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego może się wiązać z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Administrator podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Administrator wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 3 Zasady korzystania z serwisu internetowego

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu Internetowego i treści w nim zawartych wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Serwisu Internetowego i treści w nim zawartych w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej albo innej działalności, która naruszałaby interes Administratora.

Zakazane jest:

 1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
 2. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora, a w szczególności zakazane jest posługiwanie się przez Użytkownika tzw. „mową nienawiści”. 
 3. publikowanie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, w tym ich wizerunku, bez zgody tych osób lub innej podstawy prawnej;
 4. publikowanie przez Użytkownika treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

§ 4 Naruszenie praw

 1. Jeżeli jakiekolwiek elementy Serwisu Internetowego lub treści w nim zawarte, a w szczególności treści umieszczane przez Użytkowników korzystających z usługi Komentowania, naruszają lub mogą naruszać Regulamin, prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich, należy skontaktować się z Administratorem. 
 2. Po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 powyżej Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do treści objętych zgłoszeniem. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowanie lub usuwania treści objętych takim zgłoszeniem. 

§ 5 Usługi

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników są nieodpłatnie.
 2. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
 1. a) Newsletter – na zasadach określonych w § 6;
 2. b) Komentowanie – na zasadach określonych w § 7.
 3. Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu Internetowego lub innymi działaniami Użytkownika. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Administrator zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika zgodnie z § 6 ust. 2 lub 7 ust. 3 Regulaminu.
 4. Użytkownik i Administrator mogą wypowiedzieć umowę dotyczącą usług nieodpłatnych ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie i bez podania przyczyn. Wypowiedzenie nie narusza praw nabytych przez drugą stronę przed dojściem wypowiedzenia do skutku. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone w każdy sposób pozwalający drugiej stronie na zapoznanie się z oświadczeniem.

§ 6 Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości mailowych stanowiących informacje handlowe oraz zawierających informacje o chorobie Hashimoto.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może Użytkownik, który na Stronie Internetowej Serwisu w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Administratora i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 3. Następnie Administrator na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w mailu przesłanym przez Administratora oznacza akceptację Regulaminu i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Administratora, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Użytkownik Newslettera wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie w przycisk „Rezygnacja z otrzymywania wiadomości” widoczny w każdym przesyłanym newsletterze lub zgodnie z § 5 ust. 5 zd. 2 Regulaminu. 

§ 7 Komentowanie

 1. Usługa Komentowania polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Administratora publikacji na Stronie Internetowej Serwisu wypowiedzi Użytkownika.
 2. Treści publikowane przez Użytkowników na Stronie Internetowej Serwisu nie są moderowane przed ich publikacją przez Administratora. 
 3. Korzystać z usługi Komentowania może Użytkownik, który na Stronie Internetowej Serwisu w części dotyczącej Komentowania poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Opublikuj komentarz”. 
 4. Jeżeli Użytkownik korzysta z usługi Komentowania po raz pierwszy zostanie poproszony o zaznaczenie checkboxa potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu. 
 5. Do zawarcia umowy o korzystanie z usługi Komentowania dochodzi, kiedy Użytkownik po raz pierwszy poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Opublikuj komentarz” oraz zaakceptuje Regulamin. 
 6. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystywanie treści zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym. Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji: publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z zastrzeżeniem że udostępnianie może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.  

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu Internetowego mogą być zgłaszane za w formie elektronicznej na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis zaistniałego problemu.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni.
 4. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległości z Administratorem umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. 
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane do Administratora na adres wskazany w § 1 Regulaminu lub też elektronicznie na adres ___________.
 4. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności i Cookies.

§ 11 Treści cyfrowe

 1. Treściami cyfrowymi są udostępnianymi Użytkownikowi są Regulamin, treści zawarte na Stronie Internetowej Serwisu oraz treści zawarte w Newsletterze. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej, z zastrzeżeniem oprogramowania lub danych wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies. Z korzystaniem z Serwisu Internetowego związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi bezpiecznego korzystania z Serwisu Internetowego. 
 2. Niezbędnym dla uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest spełnienie przez Użytkownika warunków o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 3. Treści cyfrowe wymienione w ust. 1 powyżej nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady Użytkownik może treści te otworzyć i zapisać je w innym formacie niż ten, w którym udostępnił je Administrator. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

§ 12 Rozwiązywanie sporów

 1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
 3. a) mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
 4. b) sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
 5. c) pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 6. Administrator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/index.php/postepowanie-polubowne/).

§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie wyrażają poglądów Administratora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Administrator nie jest dostawcą treści pochodzących od Użytkowników.
 2. Odpowiedzialność Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte z Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą jest ograniczona tylko do szkody wyrządzonej umyślnie, i tylko do wysokości rzeczywiście poniesionej przez Użytkownika szkody. 
 3. Regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocy wiadomości przesłanej drogą elektroniczną nie później niż na 14 dni przed wejściem zmian Regulaminu w życie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora, co skutkuje rozwiązaniem umowy z dniem wejście zmian Regulaminu w życie. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
Ugaś objawy Hashimoto z aplikacją mobilną!

Pobierz aplikację, z którą życie z Hashimoto będzie łatwiejsze!
Profesjonalne wsparcie, indywidualny plan diety i duża dawka motywacji w jednym miejscu.

Przeczytaj także
poradnik hashimoto pobierz mamhashi.pl
DARMOWY PREZENT!

  Skip to content